اسامی هنرجویان عضو شورای دانش آموزی هنرستان
 
 
انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان در روز شنبه 03/ 08 / 96 برگزار گردید و اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد .